درباره ما

شرکت داده های نرم افزاری سها توسعه در تاریخ هشتم خرداد ماه 1386 تحت شماره 296743 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. این شرکت بمنظور تولید نرم افزار های حرفه ایی و هوشمند و بستر سازی و ایجاد تسهیلات در امر صادرات و همچنین تقویت جایگاه رقابتی صادر کنندگان نرم افزار تأسیس گردید.